در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
اساسنامه‌ها

سرآغاز :

در تاریخ 6/12/84 پیرو دعوت از فعالان حوزه موسیقی تئاتر توسط هیات مدیره موسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر جمعی از فعالان حوزه مذکور حضور به هم رسانیدند و هفت نفر به عنوان اعضای اصلی هیات موسس صنف موسیقی تئاتر ایران , سه نفر به عنوان اعضای علی البدل و یک بازرس به منظور تدوین آیین نامه برای صنف موسیقی تئاتر از سوی جمع مذکور انتخاب گردیدند .
 در تاریخ 11/12/84 نخستین نشست هیات موسس مذکور برگزار و پس از بررسی آیین نامه های  مصوبه سایر انجمن ها  انگیزه ها و اهداف انجمن موسیقی تئاتر ایران بررسی گردید , بر این اساس و با توجه به اساس نامة موسسه خانه تئاتر تدوین آیین نامه ای به منظور احیای حقوق مادی و معنوی صنف , کسب شخصیت صنفی , فعال نمودن نیروهای بالقوه و در نتیجه ایجاد زمینه رشد , تعالی و پایداری موسیقی تئاتر آغاز شد , سرانجام آیین نامه ذیل طبق آئین نامه تیپ خانه تئاتر جهت نیل به اهداف صنفی و به منظور تشکیل انجمنی پایدار  تدوین گردید.
تعاریف-
اجرای حرفه ای: با توجه به تفاوتهای ساختاری این انجمن , منظور از اجرای حرفه ای برای رشته های آهنگسازی , نوازندگی و خوانندگی , شرکت در ساخت یا اجرای موسیقی- اعم از زنده و یا ضبط شده- اجرایی است عمومی با فروش بلیط که حداقل به مدت پانزده روز برای یک اجرای تئاتری در سالنهای حرفه ای تئاتر مورد استفاده قرار گرفته شده باشد , اما چنان چه کسانی کم تر از تعداد مذکور در تهران  اجرا داشته باشند.
ماده1- نام انجمن موسیقی خانه تئاتر  می‌باشد که با قبول کامل اساسنامه خانه تئاتر طبق این آئین‌نامه تأسیس شد.
ماده 2- نوع انجمن موسیقی خانه تئاتر به عنوان یکی از انجمن‌های وابسته و زیر مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر به شمار می‌آید. این انجمن تشکلی است صنفی، فرهنگی هنری، غیرسیاسی، غیرتجاری که جهت تحقق اهداف ذکر شده در این آئین‌نامه تشکیل گردیده است.
ماده3- مدت فعالیت- مدت فعالیت انجمن از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تئاتر میتواند ادامه داشته باشد، منوط بر اینکه در چهارچوب قوانین و مقررات اساسنامه خانه تئاتر و این آئین‌نامه عمل کند.
ماده4- مرکز فعالیت انجمن موسیقی خانه تئاتر در خانه تئاتر در حال حاضر به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان صبای جنوبی( برادران شهید مظفر) نبش کوچه ماه، ساختمان آفتاب طبقه اول می‌باشد.
ماده5- موضوع فعالیت – با در نظر گرفتن موضوع فعالیت درماده 7 اساسنامه خانه تئاتر انجمن موظف به برنامه‌ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در ارتباط با صنف خود خواهد بود.
ماده6- عضویت0 انجمن دارای سه نوع عضویت میباشد. وابسته، پیوسته، افتخاری.
الف- عضویت پیوسته که دارای کلیه اختیارات و وظایف و حقوق عضویت میباشد، و تحت پوشش کلیه حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار دارد و میتواند جهت انتخاب در هیأت مدیره انجمن خود و هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود و در کلیه مجامع عمومی دارای حق رأی میباشد.
ب- عضویت وابسته که ضمن برخورداری از کلیه حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر برخوردار است ولی نمی تواند برای هیأت مدیره انجمن خود و یا هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود فقط دارای حق رأی دادن در مجامع عادی و عادی به طور فوق العاده می‌باشد.
ج- عضو افتخاری- کلیه کسانی که به عناوین مختلف منشاء خدمات به هنر تئاتر بوده‌اند ( غیر از اعضای پیوسته و وابسته) با پیشنهاد هیأت مدیره مؤسسه و قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر ، می توانند به عضویت افتخاری خانه تئاتر درآیند و در صورت تأئید هیأت مدیره می‌توانند مورد حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار گیرند.
انجمن موسیقی خانه تئاتر میتواند عضو افتخاری پیشنهادی خود را با ذکر دلایل به هیأت مدیره معرفی و در صورت موافقت کارت عضویت افتخاری صادر گردد.
ماده 7- شرایط عضویت در انجمن موسیقی خانه تئاتر .
1-    عضویت پیوسته آهنگسازان
الف- دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس، فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مربوطه ) یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور ، با حداقل 2  اجرای حرفه‌ای و ارائه پارتیتور به تأئید هیأت مدیره.
ب- دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس- فوق لیسانس و یا دکترا) در رشته غیر مرتبط باسابقه آهنگسازی حداقل سه اجرای حرفه‌ای با ارائه یک پارتیتور به تأئید هیأت مدیره.
ج- دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با حداقل سه  اجرای حرفه‌ای با ارائه یک پارتیتور به تأئید هیأت مدیره.
د- دارا بودن مدرک دیپلم غیر مرتبط با سابقه آهنگسازی برای حداقل 5 اجرای حرفه ای با ارائه یک پارتیتور به تأئید هیأت مدیره.
2-    عضویت پیوسته نوازندگان
الف- دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس، فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مربوطه ) یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با سابقه نوازندگی حداقل 3 اجرای حرفه‌ای .
ب- دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس- فوق لیسانس و یا دکترا) در رشته غیر مرتبط با سابقه نوازندگی حداقل5 اجرای حرفه‌ای.
ج- دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با سابقه نوازندگی حداقل 5  اجرای حرفه‌ای.
د- دارا بودن مدرک دیپلم غیر مرتبط با سابقه نوازندگی برای حداقل 7 اجرای حرفه ای.
3-    عضویت پیوسته خوانندگان
4-    الف-
دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس، فوق لیسانس و یا دکترا در رشته مربوطه ) یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با سابقه خوانندگی حداقل 2 اجرای حرفه‌ای .
ب- دارا بودن مدرک دانشگاهی اعم از ( لیسانس- فوق لیسانس و یا دکترا) در رشته غیر مرتبط با سابقه خوانندگی حداقل3 اجرای حرفه‌ای.
ج- دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با سابقه خوانندگی حداقل 5  اجرای حرفه‌ای.
د- دارا بودن مدرک دیپلم غیر مرتبط با سابقه خوانندگی برای حداقل 5 اجرای حرفه ای.
5-    عضویت وابسته
کلیه کسانی که شرایط عضویت پیوسته را ندارند در صورت دارا بودن سابقه آهنگسازی , نوازندگی و یا خوانندگی در حداقل 2 اجرای حرفه ای می توانند به عضویت انجمن درآیند .

ماده 8- تکالیف اعضاء.
1-    پرداخت حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده ( از ابتدای هر سال تا پانزدهم خرداد همان سال) به شماره حساب خانه تئاتر 5875  بانک ملی ، شعبه خشایار کد 544 و ارائه فیش بانک به انجمن و ارائه آن به امور مالی از طریق انجمن موسیقی تئاتر.
2-    شرکت در مجامع عمومی انجمن خود و خانه تئاتر.
3-    ارائه گزارش کار و فعالیت تئاتری سالانه از تاریخ اول بهمن ماه هر سال تا بیستم اسفند ماه همان سال از طریق فرم‌های تهیه شده در انجمن.
4-    حضور فعال در انجمن مربوطه جهت بالا بردن توان صنفی و حداقل ارتباط تلفنی یکبار در ماه جهت آگاهی از انجمن و خانه تئاتر.
5-    چنانچه هر یک از اعضای انجمن، شکایتی صنفی داشته باشد، شکایت خود را میتواند به صورت کتبی به هیأت مدیره انجمن ارائه دهد، هیأت مدیره پس از بررسی اولیه و تلاش برای مصالحه طرفین در صورت عدم رسیدن به نتیجه، موضوع را به شورای داوری خانه تئاتر ارجاع می‌کند.
6-    استمرار عضویت در انجمن منوط به شرکت در حداقل یک فعالیت تئاتری در هر رشته در فاصله زمانی دو سال است. اعضاء بالای 60 سال سن از این قاعده مستثنی هستند.
7-    کلیه اعضاء پیوسته و وابسته موظفند در برنامه‌ریزی هائی که از جانب خانه تئاتر با اطلاع قبلی صورت میگیرد. حضور یابند مگر آنکه دارای عذر موجه و مستند باشند.

ماده9- تعلیق و لغو عضویت
الف- در صورت تخلف از موارد پیش‌بینی شده در این آئین‌نامه و یا انجام عملی مغایر با حیثیت صنفی و حرفه‌ای  از طرف هر یک از اعضا، هیأت مدیره انجمن می‌تواند به تشخیص خود عضویت شخص یاد شده را به حالت تعلیق در آورد و یا لغو عضویت نماید- حالت تعلیق یا لغو عضویت باید حداکثر ظرف مدت یکماه به عضو مورد نظر توسط پست سفارشی ابلاغ گردد. عضو پس از دریافت نامه انجمن در صورت عدم پذیرش رأی صادره می‌تواند حداکثر ظرف مدت 15 روز شکایت خود را به بازرس هیأت مدیره خانه تئاتر ارائه و بازرس ابتدا آن را در هیأت مدیره مطرح خواهد کرد و چنانچه لازم باشد به شورای داوری ارسال میگردد.
ب- در صورت عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده تعلیق به مدت یکسال  ضمن متوقف شدن کلیه حقوق مادی و معنوی و قانونی و در صورت عدم تقاضای مجدد و پرداخت آن در سال بعد در زمان مقرر لغو کامل عضویت صورت خواهد گرفت.
ج- عدم حضور غیرموجه در دو مجمع عمومی متوالی خانه تئاتر و ندادن وکالت به دیگر عضو و عدم حضور در یک مجمع عمومی خانه تئاتر و دو مجمع انجمن مربوطه موجب لغو عضویت و قطع کلیه حقوق مادی، معنوی و قانونی عضو خواهد شد.
د- در صورت عدم گزارش فعالیت سالانه در تاریخ معین شده و یا عدم حضور فعال در برنامه‌های پیش بینی شده در انجمن مربوط موجب تعلیق عضویت بنا به نظر هیأت مدیره انجمن خواهد شد.

ماده 10- مجمع عمومی عادی
1-    مجمع عمومی عادی سالی یکبار در ماه اردیبهشت برگزار می‌شود که در آن گزارش عملکرد سالانه انجمن به اطلاع اعضاء میرسد.
2-    انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان هر دو سال یکبار در ماه اردیبهشت برگزار خواهد شد.
3-    بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که هیأت مدیره پیشنهاد میکند ( در قالب حدود و اختیارات آئین‌نامه)
4-    بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی که هیأت مدیره در خصوص آنها به توافق نرسیده و رسیدگی به آنها به مجمع عمومی ارجاع شده است.
مجمع عمومی عادی فوق العاده
1-    در صورت استعفا و یا نیاز به ترمیم هیأت مدیره برای انتخابات تشکیل میشود.
2-     تقاضای عزل هیأت مدیره و بازرسان که به درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته در مجمع عمومی عادی فوق العاده مورد قبول یا رد قرار خواهد گرفت.
مجمع عمومی عادی فوق العاده به دعوت اکثریت اعضاء هیأت مدیره یا درخواست یک سوم اعضاء پیوسته در هر زمان میسر است.
تبصره- برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی- فوق العاده باید پانزده روز قبل از تشکیل آن از طریق پست سفارشی اطلاع‌رسانی شود.
ماده11- طرز تشکیل مجمع عمومی
1-    جلسات مجمع عمومی با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت می‌یابد. چنانچه در جلسه اول حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجدداً‌ با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه اول برای مجمع عمومی نوبت دوم دعوت بعمل می‌آید. فاصله مجمع عمومی نوبت دوم نباید بیش از 20 روز و کمتر از 15 روز باشد. در جلسه دوم با حضور هر تعداد از اعضا جلسه رسمی خواهد بود.
2-    در هر یک از مجامع عمومی ابتدا یک رئیس جلسه، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه باید انتخاب شود- در جلسه مجمع عمومی فقط درباره دستور جلسه از پیش تعیین شده مذاکره میشود و رأی گیری به صلاحدید عمومی به صورت علنی یا مخفی خواهد بود. هنگام ورود هر عضو مشخصات وی در لیست ذکر شده به امضاء عضو می‌رسد- منشی جلسه صورت مذاکرات را تهیه میکند که به امضاء رئیس، ناظران و منشی خواهد رسید- حضور بازرس خانه تئاتر در مجامع عمومی اجباری است و بازرس هم صورتجلسه را باید تأئید کند.
ماده 12- هیأت مدیره
1-    اعضاء اصلی هیأت مدیره انجمن موسیقی خانه تئاتر،5 نفر اصلی و2 نفر عضو علی البدل و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می‌باشد که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
2-    حداکثر یک هفته بعد از انتخابات در اولین جلسه باید رئیس هیأت مدیره ، نائب رئیس و مسئولیت‌های دیگر مشخص شود.
3-    جلسات هیأت مدیره باید حداقل 15 روز یکبار تشکیل شود و هر جلسه با 3 نفر از اعضاء و حضور بازرس رسمیت دارد.
4-    در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضاء هیأت مدیره در دو نوبت متوالی و یا سه نوبت غیرمتوالی به عنوان لغو عضویت از هیأت مدیره محسوب خواهد شد.
5-    هیأت مدیره انجمن موظف است برنامه سالانه خود را همراه با برآورد هزینه و سایر موارد مورد لزوم تا نیمه اردیبهشت هر سال به هیأت مدیره خانه تئاتر ارائه دهد تا پس از بررسی از جانب هیأت مدیره خانه تئاتر اعلام نظر شود.
6-    کلیه مسئولیت‌های اجرائی در ارتباط با انجمن نسبت به خانه تئاتر بر اساس رعایت موازین اساسنامه و موارد این آئین‌نامه و خط مشی خانه تئاتر بر عهده رئیس هیأت مدیره و هیأت مدیره انجمن خواهد بود.
7-    بعد از انتخابات حکمی از جانب خانه تئاتر به هر یک از اعضا هیأت مدیره بر اساس مسئولیت ایشان داده خواهد شد.
8-    معرفی یک نفر به عنوان نماینده انجمن برای حضور در جلسات شورای هماهنگی به عنوان پل ارتباطی هیأت مدیره خانه تئاتر و انجمن  لازم الاجرا  است و در صورت عدم حضور نماینده رئیس هیأت مدیره انجمن باید پاسخگوی عدم حضور نماینده باشد.
تبصره- هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نباید عضو هیچ تشکیلات دولتی یا پست مدیریت و یا عضو تشکیلات غیردولتی در شکل مشابه به تشکل خود باشد و چنانچه در دوره عضویت خود پذیرای چنین مسئولیت و یا سمتی گردد مستعفی شناخته می‌شود.
ماده 13- کلیه اعضای انجمن موسیقی تئاتر در صورتی مشمول طرح بیمه هنرمندان خواهند گردید که در صورت دارا بودن مدرک تخصصی حداقل پنج سال سابقه مستمر حرفه ای و در صورت نداشتن مدرک فوق حداقل 10 سال سابقه مستمر حرفه ای را دارا باشند.

ماده14- امور مالی و محاسباتی
کلیه مسائل مالی انجمن از طریق امور مالی خانه تئاتر انجام می گردد و انجمن حق داشتن هیچگونه حساب مالی در بانک و یا صندوق را ندارد، تنها در مواردی که لازم باشد بر اساس نیاز و موافقت برای برگزاری ویا اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده، مبلغ مصوب در چند نوبت بصورت تنخواه به نماینده معرفی شده از طرف انجمن پرداخت و نماینده موظف و مکلف به دادن فاکتور معتبر در ارتباط با هزینه مورد نظر یا موارد مشخص شده خواهد بود.

 

آیین نامه درجه بندی هنری هنرمندان تئاتر

«موسیقی تئاتر»

 

تعاریف:

آهنگساز: متخصصی است آشنا با علوم و اصول آهنگسازی از جمله هارمونی ، کنترپوان، سازبندی (ارکستراسیون) و... که قابلیت پیاده کردن ایده‌های موسیقیائی خود را در قالب نوشتن پارت و پارتیتور داشته باشد.

آهنگساز دراماتیک: متخصصی است که به همان نسبت که با اصول و مبانی آهنگسازی آشناست با مبانی درام و هنرهای دراماتیک آشنا باشد. این متخصص بیش از ساخت موسیقی شنیداری و مستقل بر روی طراحی ایده‌های موسیقیائی برای آثار دراماتیک متمرکز است و موسیقی وی در درجة اول دیداری و سپس شنیداری ست.

موسیقی اوریژینال: موسیقی است که اختصاصاً برای یک اثر دراماتیک طراحی، ساخته و ضبط شده است و از ویژگی‌های بارز آن استفاده از ساز‌های آگوستیک، در قالب ضبط حرفه‌ای می‌باشد. بنابراین غیر از  موارد خاص که شرایط اثر دراماتیک ایجاب می‌کند که از سینتی سایزرها و بافت‌های الکترونیک استفاده شود، استفاده از سینتی سایزرها از کیفیت موسیقی اوریژینال می‌کاهد. در صورتی که موسیقی اثر دراماتیکی براساس تمی آشنا ساخته شده باشد و به هر شکل تنها تنظیمی مجدد صورت گرفته باشد و این امر بنابه درخواست کارگردان نبوده باشد، در صورت احراز برداشت و کپی برداری عامدانه، موسیقی اوریژینال به حساب نمی‌آید و سفارش دهنده به لحاظ پرداخت مسئولیتی ندارد.

موسیقی انتخابی:  بحث انتخاب موسیقی خود دارای اهمیت و ویژگی زیادی است چه بسا گاه یک انتخاب موسیقی درست بسیار کار آمد تر از ساخت یک موسیقی ضعیف برای اثر دراماتیک باشد. بنابراین چنانچه این مهم از طریق  کارگردان یا عوامل دیگر به جز آهنگساز صورت پذیرد شامل پرداخت هزینه‌ای نخواهد بود. اما در صورتی که برای انتخاب موسیقی از آهنگساز دراماتیک بهره‌ برده شود هزینه پرداختی برای انتخاب موسیقی تابع جدول پرداخت حق‌الزحمه این آیین نامه می‌باشد.

 

* چنانچه انتخاب موسیقی توسط نوازندگان و یا خوانندگان صورت گیرد مبنای پرداخت حق‌الزحمه 1 (نصف) آهنگسازان خواهد بود.                                                                                                        2

بنابراین حق‌الزحمه انتخاب موسیقی برای نوازنده و یا خواننده درجه اول نصف حق‌الزحمه انتخاب موسیقی آهنگساز درجه اول و .... خواهد بود.

درجه بندی:

 گروه اول: آهنگسازی 20 نمایش حرفه‌ای و حداقل 15 سال فعالیت مستمر.

گروه دوم: آهنگسازی 15 نمایش حرفه‌ای و حداقل 12 سال فعالیت مستمر.

گروه سوم: آهنگسازی 12 نمایش حرفه‌ای و حداقل 10 سال فعالیت مستمر.

گروه چهارم: آهنگسازی 10 نمایش حرفه‌ای و حداقل 7 سال فعالیت مستمر.

گروه پنجم: آهنگسازی 7 نمایش حرفه‌ای و حداقل 5 سال فعالیت مستمر.

گروه ششم: آهنگسازی 4 نمایش حرفه‌ای و حداقل 2 سال فعالیت مستمر.

آهنگساز ارشد: فردی است با شهرت هنری خاص و منزلت حرفه‌ای که بیش از 25 اثر موسیقیایی درخشان و تأثیر گذار در طول 30 سال فعالیت مستمر در عرصه موسیقی داشته باشد.

تبصره 1: آهنگسازان فیلم‌های سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی که معادل درجه بندی هنری گروه‌های 6 گانه مربوط به آهنگسازان تئاتر، آثار موسیقیائی دراماتیک پخش شده از رسانه ملی یا به نمایش در آمده در سینماهای رسمی کشور را در سابقه حرفه‌ای خود داشته باشند نیز در صورت مشارکت در ساخت موسیقی تئاتر حق‌الزحمه آنان معادل آهنگسازان حوزه تئاتر محاسبه می‌گردد.

تبصره 2: این کف دستمزد تنها مربوط به ساخت، تنظیم و نظارت ضبط و یا اجرای زنده است که منحصراً به آهنگساز پرداخت می‌گردد و سایر هزینه‌ها از جمله اجاره بهای استودیو، دستمزد نوازندگان و خوانندگان در ازای ارائه فاکتور و رسید معتبر باید توسط سفارش دهنده اثر و با توافق طرفین پرداخت گردد.

تبصره 3: چنانچه آهنگساز در اجرای استودیوئی یا زندة اثر خود به عنوان نوازنده و یا خواننده مشارکت داشته باشد مبنای پرداخت براساس درجه بندی نوازندگان و خوانندگان در مورد وی اعمال خواهد گردید.

تبصره 4: دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن از مقطع لیسانس تا دکترا به ترتیب از 1 تا 3 اجرای مورد نیاز معاف خواهند بود.

تبصره 5: هنرمندان ذیل از یک اجرای مورد نیاز معاف خواهند بود.

الف- 5 سال متوالی فعالیت مستمر در حوزه تئاتر. فراتر از سنوات ذکر شده.

ب-  ترجمه و یا پژوهش‌های مکتوب و چاپ شده درارتباط با موسیقی.

ج- آموزش در عرصه موسیقی و یا انتشار آلبوم.

نوازندگان:

نوازندگان موسیقی تئاتر به سه گروه زیر تقسیم می‌گردند:

گروه اول: سابقة 15 تا 20 سال نوازندگی در ارکسترهای معتبر کشور و یا استودیوهای حرفه‌ای ضبط موسیقی با حداقل مدرک کارشناسی ارشد در زمینة موسیقی.

الف) بابت هر دقیقه نوازندگی در ضبط استودیوئی 000/150 ریال.

      چنانچه میزان مشارکت نوازنده در اجرای موسیقی کمتر از 5 دقیقه باشد، مبنای پرداخت حداقل 5 دقیقه معادل 000/750 ریال خواهد بود.

ب) مشارکت در اجرای زنده با احتساب شرکت در حداقل 15 جلسه تمرین و 30 اجرا، 000/000/15 ریال.

گروه دوم: سابقة 10 تا 15 سال نوازندگی در ارکسترهای معتبر کشور و یا استودیوهای حرفه‌ای ضبط موسیقی و دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در زمینه موسیقی.

الف) بابت هر دقیقه نوازندگی در ضبط استودیوئی 000/100 ریال.

  چنانچه میزان مشارکت نوازنده در اجرای موسیقی  کمتر از 5 دقیقه باشد، مبنای پرداخت حداقل 000/500 ریال خواهد بود.

ب) مشارکت در اجرای زنده با احتساب شرکت در حداقل 15 جلسه تمرین و 30 اجرا، 000/000/12 ریال.

گروه سوم: سابقة 5 تا 10 سال نوازندگی در استودیوهای حرفه‌ای ضبط موسیقی و یا گروه‌های اجرای صحنه‌ای موسیقی، با حداقل مدرک فوق دیپلم موسیقی، دانشجو یا هنرجوی هنرستان موسیقی و یا دارا بودن مدرک نوازندگی از مؤسسه‌های معتبر آموزش موسیقی.

الف) بابت هر دقیقه نوازندگی در ضبط استودیوئی 000/50 ریال

     چنانچه میزان شرکت نوازنده در اجرای موسیقی کمتر از 5 دقیقه باشد، مبنای پرداخت حداقل 000/300 ریال خواهد بود.

ب) مشارکت در اجرای زنده و با احتساب شرکت در حداقل 15 جلسه تمرین و 30 اجرا، 000/000/8 ریال.

خوانندگان:

گروه اول: خوانندگان آواز کلاسیک در قالب گروه کُر.

پرداخت حق‌الزحمه با توجه به میزان مشارکت خوانندة کُر.

الف) خوانندة درجه یک کُر: با سابقه بیش از 10 سال خوانندگی در گروه‌های کُر حرفه‌ای و یا استودیوهای ضبط حرفه‌ای موسیقی و دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر در زمینه موسیقی .000/000/1 ریال

ب) خوانندة درجه دوم کُر: با سابقة 10- 5 سال خوانندگی در گروه‌های کر حرفه‌ای و یا استودیوهای ضبط حرفه‌ای موسیقی و دارا بودن مدرک دیپلم موسیقی در زمینه آواز 000/600 ریال.

پ) خوانندة درجه سوم کُر:  با سابقة کمتر از 5 سال در زمینه آواز کلاسیک هنر جو و یا دانشجوی رشته موسیقی (آواز) و یا دارا بودن مدرک موسیقی در زمینه آواز از مؤسسه‌های معتبر آموزش موسیقی 000/400 ریال.

گروه دوم: خوانندگان آواز سنتی و فولکور

پرداخت حق‌الزحمه در این مورد با تفاهم بین آهنگساز و خواننده و متناسب با میزان مشارکت خواننده و میزان شهرت و سابقة هنری خواننده صورت خواهد گرفت.

ترانه سرایان:

چنانچه در یک اجرای تئاتری ضرورت استفاده از شعر اوریژینال وجود داشته باشد، حق‌الزحمه در این مورد با توافق سفارش دهنده، آهنگساز و شاعر (ترانه سرا) و با توجه به میزان شهرت و سابقة هنری ترانه سرا صورت خواهد گرفت.

این آیین نامه مشتمل بر 4 بند تعاریف، 6 گروه درجه بندی و 5 تبصره می‌باشد.

آخرین ویرایش : 1401/06/11
انجمن صنفی سراسری موسیقی تئاتر
نشانی: تهران، خیابان استاد نجات‌الهی، خیابان سمیه، شماره‌ی 262، عمارت خانه‌ی تئاتر
کد پستی: 1599694331
تلفن: 02188808757
فکس: 02188808757
اطلاعات تلفن Rss
Aparat Telegram Tiwtter Instagram
© 2022 All rights reserved | Developed by : w w w . d o r w e b . i r